کپسول ها

اطلاعات

کپسول ها بسته هایی ازسرویس های متعددی هستند که پس از گرفتن آنها میتوانید بصورت مجانی از آن استفاده کنید. این کپسول ها در این گروه ها دسته بندی میشود: پرمیوم, فرمانده ای پیشرفته, ماجراجویی, تقویت نجومی.

 • هر کپسول در بسته های پرمیوم شامل روزها و خواص پرمیوم است.
 • هر کپسول در قسمت فرماندهی پیشرفته شامل مواد مصرفی میشود .
 • هر کپسول در رده ماجراجویی، شامل ماجراجویی های فضایی میشود(ماجراجویی فضایی).
 • هر کپسول در رده تقویت نجومی شامل خرید منابع میشود.
 • هر کپسول شامل مقدار مشخصی از اعتبار.

پرمیوم


 • بسته های تامین کننده: 10 روز پرمیوم + 3 ویژگی
 • بسته های سازنده: 30 روز پرمیوم + 5 ویژگی
 • بسته مهندسی: 60 روز پرمیوم + 7 ویژگی
 • بسته مبارز: 90 روز پرمیوم + 9 ویژگی
 • بسته امپراتور: 180 روز پرمیوم + 9 ویژگی

فرماندهی پیشرفته


 • بسته ناوبر: 4 مواد مصرفی
 • بسته جستجوگر: 10 مواد مصرفی
 • بسته یورش برنده: 16 مواد مصرفی
 • بسته تسخیر کننده: 20 مواد مصرفی
 • بسته استعمار کننده: 28 مواد مصرفی

ماجراجویی


 • "بسته فداکار: 60 ماجراجویی فضایی "اکتشاف اطراف
 • "بسته سرمایه گذاری: 30 ماجراجویی فضایی "سفر علمی
 • "بسته پر مخاطره: 50 ماجراجویی فضایی "سفر علمی
 • "بسته حماسی: 12 ماجراجویی فضایی "جستجوی تمدن گمشده
 • "بسته بینهایت: 20 ماجراجویی فضایی "جستجوی تمدن گمشده

تقویت نجومی


 • بسته معدنکاری: 3 خرید منابع
 • بسته اقتصادی: 5 خرید منابع
 • بسته توسعه: 7 خرید منابع
 • بسته فرهنگی: 9 خرید منابع
 • بسته افسانه ای: 12 خرید منابع

بازگشت به بالا