ترک کردن اتحاد

هر بازیکنی که عضو یک اتحاد است میتواند اتحاد را ترک کرده و یا اینکه از آن اخراج شود. تنها رهبر یک اتحاد نمیتواند اخراج شود. اگر رهبر اتحاد آنرا ترک کند و جانشینی برای خود انتخاب نکرده باشد، بازیکنی که بیشترین سابقه را در اتحاد دارد و طولانی ترین زمان را در اتحاد بوده است بعنوان رهبر انتخاب میگردد. در صورتیکه رهبر اتحاد تنها عضو اتحاد باشد، با خروج او از اتحاد، آن اتحاد حذف خواهد شد.بازیکنی که از یک اتحاد خارج شده و یا اخراج شده است، باید حداقل 5 روز برای ارسال درخواست دوباره برای عضویت در اتحاد صبر کند.

بازگشت به بالا