مواد مصرفی

اطلاعات

مواد مصرفی در بازی به شما کمک میکنند که خائنین را آسان تر شکست دهید. هر یک از آنها 15 اعتبار هزینه و 6 ساعت دوام دارند. شما میتوانید قبل از انقضا آنها را تمدید کنید.

توجه داشته باشید که شما تنها میتوانید در برابر خائنین از آنها استفاده کنید.

مشخصات :

  • ربات های تعمیر: %10 افزایش جان سفینه
  • شکارچی اضافه: %10 افزایش حمله سفینه
  • لایه بدنه سفینه آزمایشی: %10 افزایش زره سفینه
  • جوخه غارتگر: %10 امتیاز ارتقا بیشتر در نبرد با خائنین

توجه داشته باشید که اثر مواد مصرفی در همه سیارات شما فعال خواهد بود.

مواد مصرفی بروی سیاره تیمی تاثیر ندارند.

شما نمیتوانید پس از فعال کردن، آنها را لغو کنید.

بازگشت به بالا