احیا

اطلاعات

احیا، شانس بازسازی سفینه های نابود شده خودی را (تا 40% سفینه ها) ایجاد می کند.

سفینه هایی قدرت را دارند : نابودگر

همه سفینه ها بجز نابودگر میتوانند بازیابی شوند. درصد سفینه های بازسازی شده متناسب با تعداد سفینه ی نابودگر در انتهای راند نبرد است. اعمال این مهارت شانسی است و بسته به تعداد سفینه ها تا 70% شانس عملکرد وجود دارد.

سفینه های نابودشده پس از بازسازی به سفینه های راند بعد اضافه می شوند. سفینه هایی که در راند آخر نبرد بازسازی می شوند به ناوگان بازمانده از نبرد ملحق می شوند هر نابودگر 0.08% سفینه ها را بازیابی می کند و 0.14% شانس اعمال قدرت را به همراه می آورد (برای اعمال کامل قدرت 500 نابودگر نیاز دارید که با 70% شانس 40% از سفینه های نابودشده را برگردانند)

بازگشت به بالا