ستاره ها

ستاره بعنوان یک اعتبار پاداش دریافت میگردد. ستاره تنها توسط برنامه پلاتینوم دریافت میگردد. میزان ستاره دریافتی بستگی به میزان پیشرفت بازیکن در برنامه پلاتینوم پرمیوم دارد.

شما نمیتوانید ستاره ها را بین بازیکن جابجا کنید.

:موارد استفاده از ستاره ها:

شما همچنین میتوانید موارد پرمیوم (خرید منابع، ماجراجویی و ...) را با ستاره خریداری کنید.

بازگشت به بالا