صف ساخت و ساز در سیاره ی تیمی

صف ساخت و ساز در سیاره تیمی به بازیکنان و اعضای اتحاد اجازه ساخت و ساز میدهد. چهار نوع صف ساخت وجود دارد:

  • ساختمانها: 3 ساختمان برای هم بازیکنان، 5 ساختمان برای بازیکنان دارای پرمیوم و 6 ساختمان برای بازیکنان دارای پلاتینوم. ساختمانهای یک منطقه یکی پس از دیگری ساخته میشوند ولی ساختمانهای مناطق مختلف میتوانند در یک زمان در کنار هم ساخته شوند.
  • دانش:3 تحقیق دانش برای هم بازیکنان، 5 تحقیق دانشبرای بازیکنان دارای پرمیوم و 6 تحقیق دانشبرای بازیکنان دارای پلاتینوم. همه تحقیقات دانش یکی پس از دیگری تکمیل میگردند.
  • ارتقاها:3 ارتقابرای هم بازیکنان، 5 ارتقابرای بازیکنان دارای پرمیوم و 6 ارتقابرای بازیکنان دارای پلاتینوم. سه صف ساخت ارتقا وجود دارد، یک سطح برای هر نژاد. ارتقا سفینه های یک نژاد یکی پس از دیگری انجام میگیرد. ارتقا نژادهای مختلف در یک زمان قابل تکمیل هستند.
  • آموزش سفینه: محدودیتی وجود ندارد، برای هر نژاد یک صف ساخت وجود دارد. ساخت سفینه ها برای یک نژاد یکی پس از دیگری انجام میپذیرد.

توجه: تعداد صف ساخت در سیاره تیمی به نوع حساب کاربری آن بازیکن ربط دارد. با داشتن حساب پرمیوم و پلاتیونم شما میتوانید ساخت و ساز بیشتری را سریعتر انجام دهید.

بازگشت به بالا