جاسوسی تیمی

اطلاعات کلیجاسوسی تیمی برای بدست آوردن اطلاعات درباره سیاره تیمی اتحاد دیگر انجام میگیرد.این نوع جاسوسی تنها میتواند توسط پروازهای ارسالی از سیاره تیمی انجام بگیرد.شما میتوانید با هر یک از سفینه های جاسوسی هر نژاد جاسوسی تیمی را به انجام برسانید ولی تنها رهبر اتحاد میتواند گزارش جاسوسی را مشاهده کند.چگونگی جاسوسیجاسوسی از سیاره تیمی به سوی سیاره تیمی دشمن توسط پروازهای جاسوسی انجام میپذیرد. هر پرواز جاسوسی ارسالی تنها یک گزارش به شما ارائه میدهد و سفینه جاسوسی شما پس از جمع آوری اطلاعات بسوی سیاره تیمی شما بازمیگردد و برای جاسوسی دوباره شما باید پرواز دیگری را ارسال کنید. برای بازگرداندن پرواز ارسالی شما حتما باید آنرا فرا بخوانید، در غیر اینصورت با باقی ماندن سفینه در سیاره تیمی دشمن، پس از پیدا شدن آن، میتواند منهدم گردد.* شما بنابر سطح جاسوسی خود میتوانید درخواست گزارش جاسوسی را ارسال کنید. با داشتن سطح جاسوسی 1، شما هر 30 ثانیه یکبار میتوانید درخواست گزارش جدید کنید. با افزایش هر سطح جاسوسی این زمان یک ثانیه کاسته میشود.با داشتن سطح جاسوسی 20، شما هر 11 ثانیه یکبار میتوانید درخواست گزارش جدید را ارسال کنید.سه نوع گزارش وجود دارند که شما میتوانید آنها را دریافت کنید:

  • کامل- اطلاعات منابع، انرژی، دفاع، سفینه و جمعیتسیاره.
  • جزئی- اطلاعات منابع، انرژی و دفاع.
  • پایه- اطلاعات منابع و انرژی.

نوع گزارش دریافتی به میزان سطح تحقیق جاسوسی هر دو سیاره بستگی دارد.شانس دریافت کدام گزارش را دارید؟در جدول زیر میتوانید مشاهده کنید که چگونه نوع گزارش دریافتی شما تعریف میشود.- L1 - سطح تحقیق جاسوسی شما - L2 - سطح تحقیق جاسوسی دشمن شما

L1 - L2 =کاملجزئیپایه
4 یا بیشتر90%10%0%
375%15%10%
265%20%15%
140%30%30%
030%30%40%
-120%25%55%
-20%20%80%
-30%10%90%
-4 یا کمتر0%0%100%

پیدا کردن سفینه جاسوسی دشمن در سیاره تیمیاطلاعاتبرای اینکار شما باید به منوی اسکن رای جاسوس در منوی سیاره بروید و اسکن را انجام دهید. در صورت وجود سفینه های جاسوسی دشمن، شما میتوانید آنها را مشاهده و سپس منهدم کنید.همانطور که مسدانید اسکن کردن نیز باید با فاصله زمانی خاص انجام بپذیرد و مستقیما به سطح جاسوسی دو سیاره تیمی بستگی دارد.همچنین باید توجه داشته باشید که مدان الکترونیکی سیاره، پاتریکس سیاره و زره سطحی در این اسکن بسیار موثر هستند.در جدول زیر میتوانید زمان های بین جاسوسی و اسکن کردن را ببینید:

سطح جاسوسیبدون زره (دقیقه)با زره (دقیقه)

28-30105
24-272010
21-23*3015
18-204020
14-175025
11-136030
8-107035
5-78040
2-49045
  • دنیای بی پایانشانس جاسوسی همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شده است به سطح جاسوسی دو طرف بستگی دارد. در حدول زیر میتوانید شانس موفقیت جاسوسی را در این دنیا مشاهده کنید:- L1 - سطح جاسوسی سیاره اسکن کننده

  • L2 - سطح جاسوسی سیاره ای که جاسوسی میکند

L1 - L2 =

شانس پیدا کردن جاسوس

شانس عدم پیدا کردن جاسوس

4 یا بیشتر

100%

0%

2 or 3

75%

25%

-1 to 1

50%

50%

-2 or -3

25%

75%

-4 یا کمتر

5%

95%

با کشف جاسوس در سیاره، شانس انهدام آن به شرح زیر میباشد:- اگر سیاره دارای میدان الکترونیکی سیاره/ماتریکس سیاره/زره سطحی نباشد- %30 شانس دستگیری وجود دارد. - اگر سیاره دارای میدان الکترونیکی سیاره/ماتریکس سیاره/زره سطحی باشد- %100 شانس دستگیری وجود دارد.

بازگشت به بالا