سلاح پدافند ها

واحدهای دفاعی دارای اسلحه های مختلفی هستند. سه نوع اسلحه لیزر، یون و پلاسما در نمکسیا وجود دارد. براساس نوع اسلحه و سفینه ای که این سلاح ها در برابر آنها مورد استفاده قرار میگیرند، هر کدام خواص خود را دارند. شما میتوانید جزئیات آنها را در جدول زیر مشاهده کنید:

شناسهدفاعاسلحهدفاعاسلحهدفاعاسلحه
1برج بالستیکلیزرماتریکس دفاعیلیزرراکت صوتی نوکسلیزر
2برجک لیزرلیزرماتریکس لیزرلیزربافت لیزریلیزر
3استوانه فوتونلیزرماتریکس فوتونلیزربافت فوتونیلیزر
4برجک یونیونماتریکس یونیونبافت یونییون
5برجک پلاسماپلاسماماتریکس پلاسماپلاسمابافت پلاسماییپلاسما
6زره برجکلیزرماتریکس زرهلیزرزره سختلیزر
7فیلد الکترونیکی سیارهلیزرماتریکس سیارهلیزرلایه سطحیلیزر

بازگشت به بالا