نگاه کلی به امتیاز ها

در نمکسیا امتیازات برای اندازه گیری و تعیین پیشرفت بازیکن میباشد. امتیازات در بازی به اشکال مختلف بدست می آیند. برای بدست آوردن امتیازات اتحادی شما باید حتما عضو یک اتحاد باشید.رده بندی بطور کلی براساس امتیازات میباشد.

بازگشت به بالا