نگاه کلی به مهارت ها

مهارت های سفینه ها, توانایی های منحصر به فردی هستند که هر سفینه در خود دارد. هر یک از مهارت ها به روش متفاوتی عمل می کند و نتیجه ی منحصر به فردی دارد. این مهارت ها در سفینه های مخصوص به صورت ذاتی وجود دارند و نیازی به گسترش آنها نیست. در زیر می توانید لیست مهارت های موجود در سفینه ها را مشاهده کنید:

مورد هر یک از مهارت های سفینه, قسمت مخصوص به این مهارت ها را در راهنما بخوانید.

مهارتهای قطعی :

  • پاداش جان: باعث افزایش جان همه سفینه های نبرد در این دور میگردد.
  • افزایش زره: باعث افزایش زره همه سفینه های نبرد در این دور میگردد.
  • تخریب ساختمان: باعث افزایش سطح تخریب و شانس تخریب ساختمانهای سیاره دشمن میگردد.
  • تخریب سیاره: به شما شانس تخریب سیاره دشمن را میدهد.

مهارتهای شانسی :

  • رد کردن سپر: در یک دور در صورت استفاده میتواند از زره سفینه های دشمن چشم پوشی کند.
  • ویران کن: در صورت استفاده میتواند شانس سفینه شما را در نبرد افزایش دهد.
  • احیا: پس از این دور باعثت بازیابی و احیای سفینه های از دست رفته شما میگردد.
  • قدرت مگا: افزایش حمله همه سفینه های نبرد.
  • فریز: توانایی فریز کردن سفینه های دشمن و عدم استفاده از آنها در نبرد.
  • توپخانه: باعث افزایش %50 خسارت وارده به واحدهای دفاعی میگردد.

بازگشت به بالا