ماتریس دفاعی

اطلاعات

این پدافند اولین قدرت دفاعی برای ترتیس ها می باشد. این پدافند یک برج بسیار کوشچک است که یک لیزر با قدرت کافی برای نابود کردن یک ناوگان حمل و نقل یا سفینه های جنگی ضعیف را دارد. ساخت آن آسان است و همچنین به آسانی نابود می شود.

هدف: پدافند سیاره

آمارمقدار
حمله180
جان13,500
نوع اسلحهلیزر
نوع زرهسبک
قدرت زره3%
ارتقا در هر سطح0%
آشیانه2
بار0
زمان00:06:34
سرعت0
مصرف سوخت0
هزینه فلز5,250
هزینه مواد معدنی2,625
هزینه گاز0

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 2

بازگشت به بالا