رویدادهای تصادفی منفی

در اینجا شما لیست اتفاقات تصادفی با تاثیر منفی را خواهید دید:

  • کاهش یک سطح از پنل خورشیدی / ربات مادون قرمز / جاذب خورشیدی.
  • 20 تا 50 درصد کاهش ذخیره فلزات در انبار.
  • 15 تا 40 درصد کاهش در برداشت فلزات در 5 ساعت گذشته.
  • 20 تا 50 درصد کاهش ذخیره مواد معدنی در انبار.
  • 15 تا 40 درصد کاهش در برداشت مواد معدنی در 5 ساعت گذشته
  • 20 تا 50 درصد کاهش ذخیره گاز در انبار.
  • 15 تا 40 درصد کاهش در برداشت گاز در 5 ساعت گذشته.
  • 15 تا 20 درصد سفینه های موجودی را از دست بدهید. بجز ماهواره خورشیدی
  • کاهش یک سطح از ساختمانهای تولیدی گاز، مواد معدنی یا فلزات.
  • کاهش یک سطح ارتقا سفینه های روی سیاره. بجز ماهواره خورشیدی که سطح 1 کاهش نمی یابد

بازگشت به بالا