خرید منابع

بازیکنان گزینه خرید منابع (گاز، مواد معدنی و فلز) را به وسیله پرداخت اعتبار و یا ستاره در اختیار دارند. این گزینه تنها میتواند یکبار در هر 24 ساعت در هر سیاره مورد استفاده قرار بگیرد. هر سیاره میتواند منابعی را معادل 10 ساعت تولیدات خود را دریافت کند. این گزینه هزینه ای معادل 45 اعتبار و یا 8 ستاره برای شما بهمراه دارد.

در منوی خرید منابع شما میتوانید تاریخچه منابع خریداری شده در گذشته را ببینید. همچنین میتوانید اعتبارات و ستاره های مصرف شده برای منابع، میزان منبع دریافتی، سیاره دریافت کننده و نحوه مصرف آن منابع را نیز مشاهده کنید. داده های موجود در این منو قابل پاک کردن نیز میباشند.

دقت کنید در صورت خرید منابع بیش از ظرفیت انبار خود، شما منابع اضافی را از دست خواهید داد.

بازگشت به بالا