رد کردن زره

اطلاعات

رد کردن سپر توانایی میباشد که بعضی از سفینه ها در مقابله با سفینه های دشمن دارند. این توانایی میتواند برای سفینه های دیده بان/سفینه شکاری غول پیکر/ارباب نوکس قابل اعمال باشد.

این توانایی میتواند تنها یکبار در هر راند نبرد مورد استفاده قرار بگیرد. حداکثر درصد قابل استفاده %70 میباشد.

پاداش: رد کردن زره سفینه های دشمن برای یک دور.

هر سفینه دارای %0.035 شانس میباشد. %70 مورد اشاره برای 2000 سفینه میباشد.

سفینه هایی که این قابلیت را دارند : دیده بان/سفینه شکاری غول پیکر/ارباب نوکس

بازگشت به بالا