نابود کردن سياره ها

اطلاعات

ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس دارای این مهارت هستند.

این نوع سفینه ها قویترین سفینه ها در بازی هستند. به همین دلیل توانایی نابود کردن کل سیاره دشمن را دارند. هر سفینه مقداری شانس برای نابود کردن سیاره حریف می دهد که حداکثر این شانس 30% است.

شانس نابود کردن یک سیاره درانتهای جنگ پس از غارت منابع محاسبه می شود.

  • 1 ستاره مرگ 3% شانس می دهد. 10 ستاره مرگ برای 30%.

  • 1 تیتان 2.5% شانس می دهد. 12 تیتان برای 30%.

  • 1 الهه نوکس 1.5% شانس می دهد. 20 الهه نوکس برای 30%.

این شانس ها زمانی بدست خواهد امد که سفینه های مربوطه کاملاً ارتقا داده شده باشند.

شما اطلاعات بیشتر را می توانید در بخش مربوطه به هریک از سفینه های ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس پیدا نمایید.

در صورتی که مدافع دارای ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس باشد، این شانس بعد از کم شدن درصدی از شانس محاسبه می شود. برای مثال مهاجم 10 ستاره مرگ و مدافع 5 ستاره مرگ دارد، شانس نابودی سیاره می شود:

(5-10)*3%=15%

پدافندهای تک سلاح نیز شانس نابودی را کاهش می دهند - 1000 جمعیت از پدافندها 1% شانس نابودی را کاهش می دهد. به این معنی که اگر مهاجم 10 ستاره مرگ کاملا ارتقا داده شده داشته باشد برای 30% شانس نابودی داشته و مدافع 25,000 جمعیت پدافند داشته باشد - شانس نابودی برابر با 30% - 25% = 5% خواهد بود

اگر درصد نابودی براساس تعداد سفینه ها و سطح ارتقاء آنها و پس از کاهش درصد مربوط به مدافع (پدافندها و یگانهای ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس) بیش از 30% باشد همان 30% محاسبه می شود.

توجه کنید که یک مهارت "نابودگر" ادمیرال میتواند این محدودیت را از 30% به 35% افزایش دهد . اما مهارت دیگر "ضدنابودگر" در صورتی که مدافع آن را داشته باشد می تواند این شانس 30% را به 23% کاهش دهد. مهارتهای ادمیرال "نابودگر" و "ضد نابودگر" تاثیری بر شانس زیر 30% ندارند.

به خاطر داشته باشید که در صورتی که بازیکن تنها یک سیاره داشته باشد، این سیاره نمی تواند نابود شود. همچنین درصورتی که او بیش از یک سیاره داشته باشد و سیاره اصلی نابود شود، سیاره دوم به عنوان سیاره اصلی در نظر گرفته خواهد شد.

بازگشت به بالا