سفر فضایی تیمی

سفرهای سیاره تیمی مشابه سفرهای معمولی هستند، هدف آنها بردن منابع به مکانی دور دست از سیاره تیمی میباشد. این نوع پرواز نیازی به مختصاتندارد و شما تنها باید زمان این سفر را مشخص کنید (زمان سفر یک طرفه). حداکثر زمان سفر 11 ساعت و 59 دقیقه برای یک طرف است و بازگشت نیز دقیقا مشابه زمان رفت تنظیم شده است. میزان مصرف گاز این سفرها به میزان منابع بارگیری شده و مدت زمان سفر بستگی ندارد و همیشه معادل 100 گاز میباشد.

بازگشت به بالا