بسته های خریداری شده

هر زمان که بازیکنی بسته ای را می خرد یا آن را برنده می شود. آن بسته به منوی بسته های خریداری شده ی بازیکن

فرستاده می شود. به وسیله ی این منو, بازیکن می تواند این بسته ها را در هر سیاره ای که مایل است برداشت نماید و از آن استفاده کند. در صورتی که سیاره ای دارای جمعیت آزاد کافی نباشد, بازیکن نمی تواند آن بسته را در آن سیاره برداشت نماید.

بازیکنان 24 ساعت زمان دارند تا بسته های برنده شده ی خود را برداشت نمایند, در غیر اینصورت تمام بسته های برداشت نشده به سیاره ی اول بازیکن خواهد رفت.

توجه نمایید که در صورتی که بازیکنی بسته ای را برنده شود, میزان امتیاز منابعی که به بازیکن اضافه می شود برابر خواهد بود با ارزش واقعی آن بسته که همان منابع مورد نیاز برای ساخت آن نیروها در کارخانه ی سفینه سازی است و نه میزان منابعی که بازیکن برای آن بسته ی خاص پیشنهاد داده است.

توجه نمایید که همه بسته های سفینه ها سطح ارتقای سفینه ها را در زمان دریافت را خواهد داشت. سفینه های ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس می توانند در هر زمانی از مزایده خریداری یا برده شوند، اما در صورتیکه شما موارد مورد نیاز ساخت ان ها را هنوز نداشته باشید به سطح 0 تغییر خواهند نمود. و در سطح 0 آن ها شانس نابودی ندارند. اطلاعات بیشتر را می توانید در اطلاعات سفینه های مربوط. پیدا نمایید.

بازگشت به بالا