آرم اتحاد

هر رهبر اتحادی میتوانید برای اتحاد خود لوگویی خریداری کند. لوگو از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است و رهبر باید آنها را برای تکمیل لوگو یک به یک انتخاب کند. لوگوی اتحاد در صفحه اتحاد به نمایش در می آید.

لوگو هر زمانیکه شما تمایل داشته باشید بدون پرداخت هزینه قابل تغییر است.این گزینه باید توسط ستاره یا اعتبار پرداخت گردد.

بازیکنان میتوانند بجای پرداخت هفتگی، پرداخت خودکار را فعال کنند، با فعال کردن این گزینه نیازی به فعال کردن هفتگی وجود ندارد و بطور خودکار لوگو برای یک هفته بعد تمدید میگردد.

بازگشت به بالا