جنگ

جنگ از روابط دیپلماتیک یکطرفه است و تنها در صورتی قابل اعلام است که هیچ رابطه دیپلماتیک دیگری فعال نباشد. جنگ میتواند 12 ساعت پس از اعلام فعال گردد و تنها اتحاد اعلام کننده میتواند آنرا لغو کند. لغو این رابطه میتواند قبل از اتفاق افتادن آن و یا حداقل 168 ساعت پس از اعلام انجام پذیرد.شرایط زیر میتواند با اعلام جنگ اعمال گردند:

  • جنگ 12 ساعت پس از اعلام فعال میگردد.
  • برای لغو آن تنها اتحادی که آنرا اعلام کرده است میتواند اقدام کند.
  • جنگ در دو حالت، قبل از شروع و یا حداقل 168 ساعت پس از آغاز آن میتواند لغو گردد.
  • هر اتحاد میتواند 3 جنگ در آن واحد اعلام کند.
  • هر اتحاد میتواند به تعداد نامحدود در جنگ باشد، به شرطی که آن اتحاد جنگ را اعلام نکرده باشد.
  • در زمان جنگ پروازهای بازیکنان اتحادی که بر علیه آن جنگ اعلام شده است میتوانند تا %70 انگیزه بیشتر داشته باشند. در حالت غیر جنگ این درصد %50 میباشد.

بازگشت به بالا