سپر برجی

اطلاعات

این سپر از سیاره در برابر حمله دشمنان محافظت می کند و به جای پدافندها خسارت را متحمل می شود. همچنین یک هدف جاسوسی نیز دارد. می توانید در قسمتجاسوسیبیشتردرباره عملکرد آنبخوانید.

اگر سپر نابود شود باید بازسازی شود (با قیمت 5% از هزینه ساخت آن) تا دوباره مانند قبل کار کند.

هدف: سپر سیاره، کاهش شانس جاسوسی دشمن

آمارمیزان
حمله1
جان700000
آشیانه12
هزینه فلز100000
هزینه مواد معدنی100000
هزینه گاز0
اسلحهلیزر
نوع زرهسبک
قدرت زره10%

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 5 -پدافند سفینه هادر سطح 6

بازگشت به بالا