بمب افکن

اطلاعات

![][image_ship_8_thumb_1]توسعه بيشتر و بيشتر طراحی سيستم های بدون نقص دفاعیدر سياره ها، باعث توليد سفينه های ويژه ای برای نابودی آنها شده است. بمب افکن در برابر اين سيستم های دفاعی بسیار موثر است، چرا که با اژدرهای پلاسمايی نيرومندی مجهز شده است. اما یک مشکل وجود دارد - بدنه بزرگ، آن را به هدف راحتی تبدیل کرده است. به همين خاطر است که در زمان طراحی اندازه آن به دقت محاسبه شده است. یک پیامد این امر کمبود زره ضخيم است و همچنين سپر سفینه تنها بخشی از سطح خارجی را می پوشاند. به خاطر کمبود فضای آزاد، یک موتور ضربه ای تغییر یافته به کار رفته است که متاسفانه نسبت به مقدار زیاد گازی که مصرف می کند سرعت کافی ندارد.

هدف: سفينه جنگی،خسارت ترکش، خسارت دو برابر بهستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس

آمار

آمارميزان
حمله8200
جان100000
آشيانه22
محموله500
سرعت20000
مصرف سوخت800
زمان ساخت4800 ثانیه
هزينه فلز50000
هزينه مواد معدنی25000
هزينه گاز15000
اسلحهليزر
نوع زرهمعمولی
قدرت زره16%
ارتقا برحسب سطح12%

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 8 -دانش ليزردر سطح 8 -دانش پلاسمادر سطح 5ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
125,00012,5005,00003:15:00
250,00025,00010,00004:33:00
3100,00050,00020,00006:22:12
4200,000100,00040,00008:55:05
5400,000200,00080,00012:29:07
6800,000400,000160,00017:28:45
71,600,000800,000320,00024:28:16
83,200,0001,600,000640,00034:15:34
96,400,0003,200,0001,280,00047:57:47
1012,800,0006,400,0002,560,00067:08:54

بازگشت به بالا