پاداش جان

اطلاعات

پاداش مهارت جان اضافه به همه سفینه ها بجز گاردین/ربات محافظ/جاذب اثر دارد. یکی از مهارتهای قطعی است و به تعداد سفینه ها بستگی دارد.

پاداش:افزایش جان سفینه

هر سفینه دارای درصد مشخصی است که به نژاد آن بستگی دارد

درصد مهارت :

  • گارد- 0.050% برای هر سفینه
  • ربات محافظ - 0.075% برای هر سفینه
  • جاذب- 0.030% برای هر سفینه

حداکثر افزایش جان 30% است. 600 گاردین، 400 ربات محافظ و یا 1000 جاذب.

بازگشت به بالا