فرمانده ی اتحاد

رهبر اتحاد بازیکنی است که اتحاد را تاسیس کرده است. رهبر اتحاد اجازه تغییر و دسترسی به همه منوهای اتحاد را دارد و بطور کلی قدرت مطلق مدیریت یک اتحاد است. رهبر میتواند برای خود جانشین نیز تعیین کند، فردی که در صورت عدم فعالیت رهبر جای او را خواهد گرفت. درصوتیکه بازیکنی بعنوان جانشین انتخاب نشده باشد و رهبر بدلیل عدم فعالیت حذف شود، بازیکنی که برای مدت طولانی تری در اتحاد بوده است بعنوان رهبر انتخاب میشود. رهبر اتحاد فردی است که میتواند سیاره تیمی را تشکیل دهد.

بازگشت به بالا