Aukčné ponúky

Prihadzovanie je proces ktorý ponúka vybraný balík za určitý obnos kreditov vaukcii. Hráč ktorý dostane balík je ten ktorý ponúkol najväčšie množstvo zdrojov do konca kola aukcie.Akbolo viacponúk,vyhráhráč, ktorýprihodilako prvýz nich.

Keď hráč prihodí prvý krát vpríslušnom kole aukcie, celkové množstvo zdrojov požadovaných za balík je prevedené z jeho účtu. Ak hráč už na balík prihodil, aniekto prihodil viacej, ahráč znovu prihodí, tak nebude prevedené celé množstvo kreditov ale rozdiel medzi predošlým amomentálnym prihodením bude prevedený .

Napríklad : Hráč A prihodí 5000 zdrojov aje to jeho prvé prihodenie vkole aukcie, 5000 zdrojov je prevedených ale potom čo hráč B prihodí 5500 potom chce hráč Aprihodiť 6000 zdrojov množstvo prevedených kreditov bude 6000 – 5000 =1000 zdrojov, predošlých 5000 už bolo prevedených.

Balík vyhraný vprihadzovaní je poslaný do „vyhraté balíky “ kde si môže hrač priradit obsah balíka na jednu za svojich planét počas 24 hodinách od výhry. Ak si hráč nepriradí obsah balíka manuálne bude mu pridaný na hlavnú planétu keď vyprší 24 hodinový limit.

Ak je hráč prvá osoba ktorá prihadzuje na vybraný balík počas kola aukcie, jeho prihodenie môže byt zhodné alebo vyššie ako je počiatočná cena balíka. Každé prihodenie od prvého môže byt rovnaké ako štartovú cenu balíka alebo vyššie/nižšie ako to predošlé prihodenie hráča.Samozrejme,ak chcú balík vyhrať, ich prihodenie musí byť vyššie.

Kedykoľvek hráč prihodí, isté množstvo zdrojov sa prevedie z účtu.

Ak hráč prihodí na balík, ale nieje nikto kto by ho vyhral 50% zdrojov sprihodenia sa vráti.

Ak hráč prihodí na balík amedzi tým niekto použije „okamžitá kúpa“ nemá to žiadny vplyv ďalší hráči budú nadalej súťažiť obalík.

Ak hráč prihadzuje azrazu sa rozhodne balík kúpiť potom sa mu vráti naspäť množstvo prihodených kreditov 100% . Ak sa rozhodne kúpiť iný balík amá prihodené na inom balíku, kredity sa mu vrátia amôže kúpiť druhý balík ale nemôže sa zúčastniť žiadneho prihadzovania až do ďalšieho kola aukcie.

Zapamätajte si že prihadzovanie je povolené od 00:00 do 09:00h serverového času.Poznámka: V istom kole akcie 2 alebo 3 hráči z odlišných rás môžu prihadzovať za istý balík a iba jeden vyhraje.Príklad: Konfederácia môže mať balík s 10 Krížnikov (70 populácie),istý balík pre súčasne kolo pre Noxov bude 35 Nemesisov (tiež 70 z populácie).

Raz kúpený alebo vyhratý balík putuje do menu vyhratých balíkov, kde hráč môže zobrať obsah balíka apriradiť ho kjednej splanét. Ak hráč sám nepriradí obsah balíka kplanéte do 24 hod. od kúpy alebo výhry, priradí sa automaticky khlavnej planéte.

Zdroje,ktoré boli používané na prihadzovanie neovplyvňujú Zdrojové body.

Späť na vrchol