Šrot

Šrot sú pozostatky lodí, ktoré boli v bitke zničené. Skladá sa zmateriálov, ktoré sa po recyklácii premenia na ekonomické suroviny (Kov, Minerály a Plyn).

Po bitkách vznikajú na bojovom poli trosky zo zničených lodí aobranných jednotiek (okrem Turret štítu/Matrix štít/Chitínová ulita a Planétový štít/Planétová matrica/Povrchová ulita), ktoré poznáme ako šrot.

Množstvo šrotu, ktorý sa objaví po bitke sa rovná 25 až 35% životov stratených počas bitky uoboch strán. Šrot ostane na mieste kde sa odohrala bitka, pokiaľ nepreletí okolo asteroid anepritiahne ho na seba so svojou gravitáciou. Keď je pozberaný hráčom, šrot je premiestnený na jeho planétu. Keď je pritiahnutý asteroidom, ostane na danom asteroide pokým nie je Astroploatovaný alebo nezmizne.

Ak je počas boja zničená planéta, Planéta zmizne, ašrotové pole na obrazovke galaxie nie je viditeľné, môžu ho vidieť iba hráči sPrémiovým účtom (Prehľad šrotu).

Šrot môže byť pozberaný pomocou Recyklačnej lode/Tankeru/Recycler drone použitím Recyklačného letu, ak sa šrot nachádza na akomkoľvek poli vgalaxii.

Šrot zasteroidov môže byť pozberaný s Recyklačnou loďou / Tankerom / Recycler Drone apoužitím Astroploatačného letu, ak sa na danom asteroide nejaký šrot nachádza.

Po tom ako je šrot pozberaný, je premiestnený na hráčovu planétu, kde sa dá spracovať na suroviny, pomocou Recyklačnej továrne/Junkyard/Recycling transformer.

Porecyklovaní šrotuna zdroje a ked je pripravenýna vyzdvihnutie,môže vbudoveostaťnajdlhšie48hodín.Potomje zdrojpripravenýnapridanie naplanétukde sa nachádzabudova.

Šrot sa dá presúvať na iné planéty pomocou Transportnéholetu. Môže byť presúvaný medzi hráčovými vlastnými planétami alebo aj na planéty ostatých hráčov (Nezabudnitedodržiavať Pravidláhry priodosielaníŠrotnainéhohráča).

Šrot môže byť naložený na lode, ktoré sú poslané na Vesmírny Výlet.

Späť na vrchol