Časté otázky

1.Čo je Nemexuis?

 • Nemexius je online strategická hra, nazáklade prehliadača. Hra sa odohráva vo fiktívnom vesmíre obývanejtrirasyinteligentnéhoživota.

2.Čo môžem robiť v Nemexie?

 • Hráči musia založiť vesmírnu ríšu spolu sovšetkýmiekonomickéavojenskéaspekty.Každýhráčmásvojevlastnéríšiasúťažísostatnýmihráčminadosiahnutiepriestorunadvládu.

3.Ktorú rasu si mám výbrať?

 • Každú rasu má svoje výhodyanevýhody.Môžetenavštíviťsekciu Rasy previacinformáciíokaždejznich.

4.Čo je Premium účet?

 • Premium účet je predplatnáopcia,ktorádávahráčoviďalšiemožnosti,ktorézlepšujúpohodlie.Prezoznammožností sa pozríte na: Premiumúčet

5.Čo sú zdroje a načo sa použivaju?

Existuju niekoľkych zdrojov v Nemexie:

 • Ekonomické zdroje –Kóv, Minerály a Plyn – súmenypoužívanénaúhradu budovy, lode, vylepšenia lode, vedy, atď.;
 • Energia – sila,ktorájepotrebnépoužiťpre postavenie budovy;
 • Obyvateľstvo – toreprezentujepriestorvhangároch,kdelodemusia byťuložené,je nemôžune postaviťlodebezvoľných Obyvateľov;
 • Ozón -ekologickýzdroj,vplyvnuje výrobyenergieamôžeurobiť Planétuneužitočnú,aknie jedosť.

6.Čo musím urobiť na začiatku?

 • Najlepšie je sledovať Poradca. On Vám dá misie, ktoré pomôžu vám zoznamiť sa s hrou a naučiť sa ako hráť.

7.Som pod útokom, čo mám robiť?

 • Najlepší spôsob chrániť svoj vozový park je poslať všetky svoje lode na letu dostatočne dlhú dobu, a keď nepriteľský útok prejde Váš vozový park sa môže vrátiť. Môžetezaložiťzdrojenalodiachtak,ženepriateľnebudemôcťkradnúťtietozdroje.

8.Ako môžem zachrániť svojej flotily, keď nebudem schopný prihlásiť sa na pár hodín?

 • Môžete poslať svojej flotily na let a uistitesa,žesanevráti,kýmnie steschopníprihlásiť sa (nezabudnite,žečaszobrazenýpriodosielaníletujevjednomsmere,takželode sa vrátiaza dvakrát času).
 • Ak potrebujete viac času môžete použiť Režim dovolenky, ktorýzastavíVášúčetachránihoodvšetkýchostatnýchhráčov.Všimnitesi,že akchcetezastaviťRežim dovolenky zamenejako24hodínpoaktivácii,budetemusieťzaplatiť100kreditov.
 • Ďalšoumožnosťoujepoužitie Ochrannýrežim,ktorývásochránipredútokmiostatnýchhráčov'.Všimnitesi,žekaždépoužitietohtorežimu,poprvejznich,musíte zaplatiť kredity.

9.Prečo nemôžem postaviť lod keď mám potrebné zdroje?

 • Vášu Planétu možno nemá dostatočné Obyvateľstvo.
 • Lode máju požiadavkynaúroveňLodeniceapreurčitej úrovneniektorýchviedmusia byťvyvinuté.SkontrolujtepožiadavkynaLoď,ačisteich splnilinamenu "Techniky".

10.Prečo nemôžem zaútočiť na konkretný hráč?Existujuniekoľkýchmožnýchdôvodov,prečo: *Hráčnie jevoVášomkoeficiente (vašé zdrojové alebo celkové body násobené alebo rozdielene x2) *Akmáte Hviezda smrti/Titanov/Kráľovná Noxov vútoku,koeficientujepožiadavka koeficientu sa týkazdrojovich, nie spoločných bodov. *Hráčjezablokovaný, alebo v RežimuOchrany alebo dovolenky. *Akste v RežimuOchranymôžeteútočiťlenna neaktívnýchhráčov.

11.Ako hrať s viac ako jeden účtu z jednej IP adresy?Jemožnépoužiť1IPadresupreviacakojedenúčet,aletamsúpodmienky: *Hráčimusiainformovaťadministrátoraotom; *Hráčisa musiapridaťnavzájomako sitteri/sediaci/;Takíhráčinemôžu: *Posielaťletydomedzi sebou; *Vzájomne si pomáhať; *Útočiť ten istýhráč; * Robiť ponukyprelodealebozdrojovmedzisebou; *Byťvrovnakejaliancie; *Druhý sa musí prihlásiť len ak prešli 15 minút ako sa odhlásil ten prvý hráč.

12.Moja Planéta bola zablokovaná, čo sa stalo?Kdispozíciisú2dôvody,prečosatostalo: *Obyvateľstvo, ktoré stepoužili sastaloviac ako Vašaplanétamá.Akchcetetentoproblémvyriešiťbudetemusieťzničiť niektoré lodealebopoužite ŠpeciálnyPopulator(všimnitesi,žejehobonusmožno nebudestačiť). *ozón navašejplanétekleslapod100.Akchcetetentoproblémvyriešiť,môžetezničiťniektoréstavebnéúrovniach a tak zníženitedennejspotrebyalebo môžetepoužiť možnosť Kúpiťozón.

13.Vzalsomponukuodcentraobchodu,alezdrojenie súpridanénamojejplanéte,čosastalo?

 • Obnovtestránku,aktonefungujeskústesaodhlásiťapotomznovusavrátiťspäť.
 • Aktotonefunguje,skontrolujte,čivašeskladymajúpotrebnúkapacitu,aby prijali prostriedky.Vprípade,že budetemaťponukuanie jetupriestorpreprostriedkyvšetkyprostriedkynadkapacitysústratené.

14.Poslalsomlet Astroploataciaakeď moje lodedosiahlisúradnice,ničtamnebolo,prečo?

 • Vzhľadom k tomu, žeAsteroidymenia svojesúradnicepo určitúdobu a vaša flotilapotrebuje časna dosiahnutiesúradníc,sa môže stať, žeAsteroidsapresunulna ďalšiepolevčase, keďvašélodedosiahlisúradnice.Pozri Astroploatacia, pre informácieotom,ako zabezpečiť,aby vašé lodezachytia asteroidu.

15.Akomôžemznížiť čas letu?

16.Čo je šrot a načo sa použiva?

17.Môžemumiestniťviac lode nežje povolenávsúčasnostimaximálna populácia naplanéte?

 • Populace jednoho umísťovacího letu je limitována populací planety určení, ale populace je odvozena z populace, kterou má planeta k dispozici pouze až let dorazí. To znamená, že hráč může poslat více než jeden umísťovací let (z jedné nebo více planet), který zabere populaci na planetě do té doby, než dorazí lety předchozí. Například: Pokud má planeta určení 1000 jednotek populace k dispozici je možno na ní poslat více, než jeden umísťovací let až do 1000 jednotek populace po dobu, dokud první z letů nedorazí a zabere volnou populaci. Opatrně, jelikož tímhle nůžeš způsobit přelidnění a tím pádem bude nutné zničit lodě.

18.Prečo mám potvrdiťsvoj email?

Hráč, ktorýpotvrdísvoj emailzíska3ďalšie dniprémiovéhoúčtu.Potrebuje lenkliknúťna menu"Planéta",potomna "VyhraťPrémiovédni".Jetam tlačidlo"Poslať e-mail".Keď nanehokliknete,prídevámna emailovúadresunová správa,obsahujúcapotvrdzovacíkód.Zadajtekód dovyššie uvedenéhopolíčka akliknite napotvrdiť.Po tejtooperáciizískatesvojuodmenu.Každýhráčmôže potvrdiťsvoj emailibaraz.Toznamená,že honebudetemôcťpotvrdiťkaždé kolo.

19.Čo je BBCode a ako ho môžem používať?- Formátovanie textu

Ako urobíme text Tučný, Podčiarknutý alebo Kurzívou? Používajte nasledujúce BBCode značky:

Tučný: [b][/b], e.g. [b]Ahoj![/b] Zjaví sa ako:Ahoj!

POdčiarknutý [u][/u], e.g.: [u]Ahoj![/u] Zjaví sa ako:Ahoj!

Kurzívou [i][/i], e.g.: [i]Ahoj![/i] Zjaví sa akoAhoj!

 • Vyrovnanie

Môžetevyrovnaťtext:

Center: [align=center]Text[/align]

Zjaví sa ako:

To bol čas, kedy vznikla Konfederácia, jej význam bol stabilizovať situáciu aochrániť ľudskú rasu pred vyhubením.

Takmer zlyhala, ale len vďaka šťastiu sa Konfederácii predsa len podarilo zachovať ľudský druh.

Left: [align=left]Text[/align]

Zjaví sa ako:

To bol čas, kedy vznikla Konfederácia, jej význam bol stabilizovať situáciu aochrániť ľudskú rasu pred vyhubením.

Takmer zlyhala, ale len vďaka šťastiu sa Konfederácii predsa len podarilo zachovať ľudský druh.

Right: [align=right]Text[/align]

Zjaví sa ako:

To bol čas, kedy vznikla Konfederácia, jej význam bol stabilizovať situáciu aochrániť ľudskú rasu pred vyhubením.

Takmer zlyhala, ale len vďaka šťastiu sa Konfederácii predsa len podarilo zachovať ľudský druh.

 • Ako môžeme zmeniť farbu a rozmer?

Dajte pozor,že farby a rozmery závisia od monitora a nastavenia systému.Aby ste zmenili tie,potrebujte nasledujúce značky: Farba [color=][/color].Môžete napísať meno farby (červený,modrý,čierny atď) alebo používať túto hexadecimálnu hodnosť (#FFFFFF, #000000).

Napríklad: color=red]Ahoj![/color] Appears as: Ahoj! or [color=#FF0000]Ahoj![/color] Appears as: Ahoj!

Môžete zmeniť rozmer textu používať rovnaký postup,ale pomocou [size=][/size] značka.

Napríklad:[size=6]MALÝ[/size] Zjaví sa ako: malý alebo [size=24]OHROMNÝ![/size] Zjaví sa ako:OHROMNÝ!

 • Môžem kombinovať značky?

Áno,áno, môžete.Napr. ak chcete upozorníte niekoho,môžete napísať:

[size=18][color=red][b]POZRI SA![/b][/color][/size] Zjaví sa ako : POZRI SA!

Dajte pozor,že musíte zaistiť toto,že všetky značky sú uzavreté korektne.Nasledujúci postup je tiež správny:

[b][u]Text![/b][/u] Zjaví sa ako :Text!

 • Odkazy

BBCode má niekoľko funkcie priložiť URL v texte.Všetky odkazy sú ukázané v novom okne na základe klik. Najprvý je [url=][/url]. URL postaviť po =označenie obráti text medzi značkami na hyperlink:

[url=http://www.nemexius.sk/]Návšteviť Nemexius.sk![/url] Zjaví sa ako: Návštíviť Nemexius.sk!

V prípade,že chcete ukázať len odkaz: [url]http://www.nemexius.sk/[/url] Zjaví sa ako: http://www.nemexius.sk/

Rovnake je to aj s e-mailom: [email]no.one@domain.adr[/email] Zjaví sa ako: [no.one@domain.adr](http://no%2Eone@domain.adr/)

Ako viac z BBCode značok ,môžete používať viac ako jeden,napr. [url][img][/img][/url] (pozrite sa dole), [url][b][/b][/url],atď.Pamätajte si správne značkové poradie a uzáverte všetky.

Napríklad:

[url=http://www.nemexius.sk/][img=http://static.xs-software.com/nemexia/2/gate/img/gate_2/logo_en_humans.png[/url][/img]

 • Tento nie je správny syntax a môže viesť do zmazanie správy,takže buďte starostlivé!

 • Obrazy

Ako môžem pridať obraz do mojej správy? Najprv,dajte si pozor, že keď ide o mnoho užívateľov, nepačia sa im veľké obrazy a tiež zaisťte, že obraz, ktorý chcete ukázať bol odsunutý niekde do web-serveru. BBCode značka je [img=] [/img].

Napríklad:

[img=http://static.xs-software.com/nemexia/2/gate/img/gate_2/logo_en_humans.png][/img]

[img=http://static.xs-software.com/nemexia/2/gate/img/gate_2/logo_en_humans.png][/img] Zjaví sa ako:

 • Farby:

 • Tuje zoznamfarieb,ktoré môžetepouživať.

FarbaKódČíslo
Aliceblue#F0F8FF15792383
Antiquewhite#FAEBD716444375
Aqua#00FFFF65535
Aquamarine#7FFFD48388564
Azure#F0FFFF15794175
Beige#F5F5DC16119260
Bisque#FFE4C416770244
Black#0000000
Blanchedalmond#FFEBCD16772045
Blue#0000FF255
Blueviolet#8A2BE29055202
Brown#A52A2A10824234
Burlywood#DEB88714596231
Cadetblue#5F9EA06266528
Chartreuse#7FFF008388352
Chocolate#D2691E13789470
Coral#FF7F5016744272
Cornsilk#FFF8DC16775388
Crimson#DC143C14423100
Cyan#00FFFF65535
Darkblue#00008B139
Darkcyan#008B8B35723
Darkgoldenrod#B8860B12092939
Darkgray#A9A9A911119017
Darkgreen#00640025600
Darkkhaki#BDB76B12433259
Darkmagenta#8B008B9109643
Darkolivegreen#556B2F5597999
Darkorange#FF8C0016747520
Darkorchid#9932CC10040012
Darkred#8B00009109504
Darksalmon#E9967A15308410
Darkseagreen#8FBC8B9419915
Darkslateblue#483D8B4734347
Darkslategray#2F4F4F3100495
Darkturquoise#00CED152945
Darkviolet#9400D39699539
Deeppink#FF149316716947
Deepskyblue#00BFFF49151
Dimgray#6969696908265
Dodgerblue#1E90FF2003199
Firebrick#B2222211674146
Floralwhite#FFFAF016775920
Forestgreen#228B222263842
Fuchia#FF00FF16711935
Gainsboro#DCDCDC14474460
Ghostwhite#F8F8FF16316671
Gold#FFD70016766720
Goldenrod#DAA52014329120
Gray#8080808421504
Green#00800032768
Greenyellow#ADFF2F11403055
Honeydew#F0FFF015794160
Hotpink#FF69B416738740
Indianred#CD5C5C13458524
Indigo#4B00824915330
Ivory#FFFFF016777200
Khaki#F0E68C15787660
Lavender#E6E6FA15132410
Lavenderblush#FFF0F516773365
Lawngreen#7CFC008190976
Lemonchiffon#FFFACD16775885
Lightblue#ADD8E611393254
Lightcoral#F0808015761536
Lightcyan#E0FFFF14745599
Lightgoldenrodyellow#FAFAD216448210
Lightgreen#90EE909498256
Lightgrey#D3D3D313882323
Lightpink#FFB6C116758465
Lightsalmon#FFA07A16752762
Lightseagreen#20B2AA2142890
Lightskyblue#87CEFA8900346
Lightslategray#7788997833753
Lightsteelblue#B0C4DE11584734
Lightyellow#FFFFE016777184
Lime#00FF0065280
Limegreen#32CD323329330
Linen#FAF0E616445670
Magenta#FF00FF16711935
Maroon#8000008388608
Mediumaquamarine#66CDAA6737322
Mediumblue#0000CD205
Mediumorchid#BA55D312211667
Mediumpurple#9370DB9662683
Mediumseagreen#3CB3713978097
Mediumslateblue#7B68EE8087790
Mediumspringgreen#00FA9A64154
Mediumturquoise#48D1CC4772300
Mediumvioletred#C7158513047173
Midnightblue#1919701644912
Mintcream#F5FFFA16121850
Mistyrose#FFE4E116770273
Moccasin#FFE4B516770229
Navajowhite#FFDEAD16768685
Navy#000080128
Oldlace#FDF5E616643558
Olive#8080008421376
Olivedrab#6B8E237048739
Orange#FFA50016753920
Orangered#FF450016729344
Orchid#DA70D614315734
Palegoldenrod#EEE8AA15657130
Palegreen#98FB9810025880
Paleturquoise#AFEEEE11529966
Palevioletred#DB709314381203
Papayawhip#FFEFD516773077
Peachpuff#FFDAB916767673
Peru#CD853F13468991
Pink#FFC0CB16761035
Plum#DDA0DD14524637
Powderblue#B0E0E611591910
Purple#8000808388736
Red#FF000016711680
Rosybrown#BC8F8F12357519
Royalblue#4169E14286945
Saddlebrown#8B45139127187
Salmon#FA807216416882
Sandybrown#F4A46016032864
Seagreen#2E8B573050327
Seashell#FFF5EE16774638
Sienna#A0522D10506797
Silver#C0C0C012632256
Skyblue#87CEEB8900331
Slateblue#6A5ACD6970061
Slategray#7080907372944
Snow#FFFAFA16775930
Springgreen#00FF7F65407
Steelblue#4682B44620980
Tan#D2B48C13808780
Teal#00808032896
Thistle#D8BFD814204888
Tomato#FF634716737095
Turquoise#40E0D04251856
Violet#EE82EE15631086
Wheat#F5DEB316113331
White#FFFFFF16777215
Whitesmoke#F5F5F516119285
Yellow#FFFF0016776960
Yellowgreen#9ACD3210145074

Späť na vrchol