Енергия

Енергията се използва за строежа на сгади. Без Енергия, никоя сграда няма да може да бъде построена, с изключение на сградите, които добиват Енергия.

Начини за добиване на Енергия:

 • Соларни панели/Инфрачервени панели/Соларен абсорбатор - това са основните сгради за добив на енергия за трите раси. За да получите повече енергия, стройте или развивайте тези сгради.
 • Ядрена централа/Уранен бот/Уранен абсорбатор - това са вторичните сгради произвеждащи енергия за трите раси. Те произвеждат повече енергия, отколкото основните сгради и са с по-ниска цена. Но те изискват 10 ниво на основната сграда за енергия и 5 ниво на науката Физика.
 • Сателити - всички раси могат да строят соларни сателити, които произвеждат енергия. Те са разположени в орбита около планетата. Количеството енергия, което те добиват зависи от позицията на която е разположена планетата и от количеството на нейния Озон.
 • Физика - Тази наука дава бонус на Енергията произвеждана от сградите и соларните сателити. Колкото е по-висок левела на проучването, толкова по-голям е бонуса, който тя дава.
 • Специалността "Инженер" - тази платена опция увеличава продукцията с 10%.

Енергията намалява с развитието на сгради, всяко ниво на всяка сграда (освен на произвеждащите енергия) намалява количеството на енергията. Ако искате да намалите консумацията на Енергия може да го направите като унищожите нива на сгради.

Количеството на добиваната Енергия зависи от:

 • Броя на дните, които остават на Слънцето.
 • Количеството на Озона, който е на разположение на дадената планета.
 • Позицията на планетата в Системата (за енергията добивана от Соларните сателити).
 • Нивото на науката Физика.
 • Специалността Инжинер.

Изчисляване на Енергията:

Основната формула за изчисляване на Енергията, която е на разположение за използване на всяка планета е:

Налична Енергия = Произведена енергия - използвана енергия

Конкретната форума за изчисляване на добива на Енергия за всяка планета е:

EN = {[(EnB1 EnSh) * OzB * SldR] EnBs + EnB2} * PB * EB

Ето списък на променливите, които са използвани във формулата и откъде се взимат те:

 • EN - общото енергийно производство на планетата
 • EnB1 - базовата продукция на енергия от сгради (соларни панели/ инфрачервен бот/ соларен абсорбатор , засегнати от бонуса на Озона и дните живот на Слънцето)
 • EnSh - базовата продукция на енергия от Сателитите (сателити / соларни сателити/ органични сателити; зависят от позицията на планетата в системата; засегнати от бонуса на Озона и дните живот на Слънцето)
 • OzB - бонусът от Озона (от 1 до 2)
 • SldR - редукция от Слънчевите дни живот (от 1 до 0.25)
 • EnBs - базовата продукция на планетата (продукцията без каквато и да е производствена сграда или сателит; Той е 20)
 • EnB2 - Атомна центарала/ уранен бот/ уранен абсорбатор; не засегнат от озоновия бонус или дните живот на Слънцата)
 • PB - бонусът от науката физика (от 1 до 1.5)
 • EB - бонусът от специалността Инжинер (от 1 до 1.1)

Нагоре