Опашките в ОП

Наотборнатапланета играчите имат възможност да се задавта последователност (опашка) от строежи, проучвания и ъпгрейди. Има четири вида опашки:

  • Опашка за строежи – съдържа до 3позиции (5 за Премиум и 6 за Платинум потребители). Опашката е обща за всички зони. Сградите в дадена зона се строят последователно, докато тези в различни зони се строят успоредно. Тоест ако се зададе строеж на метална мина и на склад за метал, конструирането им ще тече едновременно.
  • Опашка за науки -съдържа до 3позиции (5 за Премиум и 6 за Платинум потребители). Проучванията се редят последователно, независимо от типа науки, които се проучват.
  • Опашка за ъпгрейди - съдържа до 3позиции (5 за Премиум и 6 за Платинум потребители). Подобренията се обработват едно подир друго. Има три отделни опашки за ъпгрейди – по една за раса. Корабнитеъпгрейдизададенарасасепроучват последователно. Корабните ъпгрейди за различни раси се проучват едновременно.
  • Опашка за строеж на кораби –броят заявки за строеж не е ограничен. Има три отделни опашки за строеж – по една за раса. Производствотонакорабизададенараса протича последователно. Производството на кораби от различни раси протича едновременно.

Забележка: Максималният размер на позициите в дадена опашка на отборната планета зависи от типа на акаунта на играча, започнал процеса. Ако играчът, започнал строежа, има редови акаунт, то максималния брой позиции за строеж, е три, но ако играч, който има Платинум акаунт, е започнал строежа, то тогава могат да бъдат последователно зададени 6 позиции за строеж от съюза.

Нагоре