Присъединяване в съюза

Всеки играч, който не членува в съюз, може да подаде молба за кандидатстване в който съюз избере. Молбата се изпраща до лидера или съюзник с дадени съответни права.Молбата е активна 5 дни презкоито Лидера на съюзаможеданаправиследното:

  • да я приеме – кандидатът става незабавно съюзник и бива уведомен със съобщение;
  • да я откаже – кандидатът не е приет, получава съобщение и молбата бива изтрита;
  • да не отговаря – след 5 дни молбата автоматично е изтрита, кандидатът не е приет в съюза.

Кандидатстващият играч може сам да откаже молбата в петдневния период, ако все още не е получил отговор. Молбата се изтрива и играчът не се присъединява към този или който и да е съюз.

За да направи това той трябва да отвори отново менюто "Съюз" или при подаването на нова молба ще се появи предупреждение, където играча също може да откаже предната си молба за да кандидатства в този съюз.

Ако играч е кандидатствал към повече от един съюз и е приет в който и да е от съюзите, всички останали молби автоматично отпадат.

Играч, който е напусналили е изключенотдаденсъюз, трябва да изчака 5 дни преди да може да основе нов или да се присъедини към съществуващ. Ако играчът откаже молбата си за кандидатстване няма период на изчакване преди да се основе нов съюз или да се подаде нова молба за присъединяване.

Нагоре