Vedere ansamblu cladiri

Prezentare Generala a Cladirilor

Jucătorii pot construişi dezvoltaclădiripeplanete. Clădirileîmbunătăţescplanetaşiaufuncţiidiferite. Pentru mai multe informaţiicu privire la funcţiafiecareicladiri a se vedeasubiectulfiecăreiclădiriindividual.Clădirile auniveluri; fiecarenivelsuperiorîmbunătăţeşte funcţiaclădiriiîntr-unfel. Clădirileau, de asemenea, un nivelmaxim, dincolo de carecladireanu mai poatefidezvoltata.Uneleclădiriaucerinţe, cu privire laprezenţaşinivelurilealtor clădiri, caretrebuie să fieîndepliniteîn faţa clădirii ce se doreste a ficonstruita.Toateclădirilenecesitaresursecare urmează să fieconstruitesaudezvoltate. Ele aunevoie deresurseeconomice(Metal, mineralşigaz), daraunevoiede asemeneade energie. Fiecarecladireînjoc(cu excepţia pentruclădirileproducătoare de energie), necesităoanumită cantitate de energiecare urmează să fiedisponibila. Dacăunjucătoranuleazăoconstrucţie de clădiriînprogres el vaprimi70% din resurseleinvestiteinapoi.Clădirilepotfidistruseîn cazul în careatacatorul arenave careposedăcalificaredetonare.Jucătoriiauopţiunea deadistrugeniveluriledecladiripropriiîn cazul încarealegsă le distruga. Ori de câte oriacest lucruesterealizatjucătorulprimeşte 50 pana la 80%dinresursele,investiteînacest nivel alclădirii respective, înapoi, şinivelulde energieutilizată esteeliberat.

Înapoi sus