Nagrade na kraju runde

Štasu nagrade runde?Svaka runda u nemeksiji se završava uspešnom izgradnjom Glavnog Galktičkog Portala (GGP) od stranejednog saveza. Kao zaslugu i nagradu za napore, svaki član savezadobija nagradu.

  • Maksimalan broj igrača koji mogu da prime naknadu jeste 20. Akosavez ima više od 20 članova, onda nagrada treba biti podeljenameđu njima.

Ako savez ima npr. 25 članova, a nagrada je 300 kredita za svakoga, nagrada ce biti podeljena ovako: 20 x 300 = 6 000 / 25 = 240 svakome. Zato zbog svoje brojnosti, članovi u savezu će dobiti po 240 kredita umjesto 300.

  • Ako je račun nekog od igrača banovan do kraja runde, on neće primiti nagradu.
  • Ako u savezu postoji igrač koji je manje 7 dana u savezu, neće primiti nagradu.
  • Ako član napusti savez tokom izgradnje GGP-a, neće primiti naknadu.
  • Ako član ima račun sa manje od 15.000 Bodova resursa ili ako je račun restartovan, neće primiti naknadu.

* Ako je neko odčlanova prekršio pravila igre u bilo kom vidu, može se desiti dani oni ne prime naknadu u zavisnosti koliki je prekršaj.Uprkos tome,za raspodelu naknade gleda se sveukupan broj članova. Pa ako je 25članova, a 2 od njih su banovana zbog prekršaja pravila, ostali ćedobiti samo po 240 kredita.

Uglavnom, ukolikoželite primiti naknadu, morate ispuniti sledeće:

  1. Imati više od 15 000 bodova rersusa
  2. Morate biti u pobjedničkom savezu duže od 7 dana pre nego što je izgradnjaGGP-a počela.
  3. Morate biti u savezu nakon završetka izgradnje GGP-a.
  4. Vaš račun ne smije biti kažnjavan tokom i nakon izgradnje GGP-a.

Nagrade zaprvoplasirane igrače poretka:Prva tri igrača uporetku po ukupnim bodovima mogu takođe primiti nagrade. Poredkreditne nagrade, dobiće i poseban Nemexia sertifikat koji jenumerisan za sve Svijetove. Ako npr. Dobijete sertifikat sa brojem160, onda ste 160. igrac koji je uspeo da udje u TOP 3.Sertifikatizgleda ovako:

Oni su uploadovanina XS server i njihova smernica je poslana igračima.

Upotpunjenutabelu sa svim dobitnicima rundi možete naći na forumima vašegdomena.

Upamtite da se ove naknade menjaju tokom godine i iznos kojimožete dobiti, saznaćete ukoliko pitate vašeg Game Administratora.

Vrati se na vrhu