Увеличаване на добива

Увеличаване на добива

Активирайки тази опция, вие ще получите увеличение на добива в мините ви с 25% за период от 5 дни.

Цената на опцията е 100 жълтици, за да активирате опцията за 1 вид ресурс и 300 жълтици, за да я активирате за всички четири вида ресурси.

Активацията на опцията ще окаже ефект само и единствено в този замък, в които е активирана.

Нагоре